Членство во ЗАМП

КАКО ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ЗАМП?

     Врз основа на Законот за авторско право и сродни права, авторот, како творец на авторското дело, има право да дозволи или да не дозволи други да го користат неговото дело и право на надоместок за користење.

     Практично е невозможно вие како автор да имате преглед каде и како се користи секое ваше дело, да стапите во контакт со сите корисници, да склучите договор и да наплаќате за сета употреба на вашите дела.

    Токму затоа европското и македонското законодавство предвидува колективно остварување на правата преку организација која е овластена од автори и други носители на права да издава лиценци за јавна употреба на музички дела и да наплатува парични средства за авторските права.

    Врз основа на Законот за авторско право и сродни права, дозволата за работа издадена од Министерството за култура со број (тој и тој) и врз основа на овластувањето дадено од автори и други носители на правата, Замп ги остварува имотните права на авторите и носителите на правата на музички дела.

    Хонорарите што се наплатуваат за користење на музички дела на територијата на Република Северна Македонија се распределуваат на домашни и странски автори и носители на права од целиот свет чии дела биле користени. Исто така, кога музичкото дело на локален автор се користи во странство, колективните организации на таа земја го наплатуваат хонорарот и го проследуваат до Замп, кој потоа Замп му го плаќа на авторот.

Потпишување договор

Авторот или другиот носител на правата кој се определил за колективно остварување на правата е должен да склучи Договор со Сокој за ексклузивно пренесување на имотните авторски права, како и со договорот да достави:

 • Копија од лична карта, во случај на полнолетно физичко лице или
 • Копија од извод од матична книга на родените и писмена согласност од родителот/старателот, за малолетно физичко лице, во чие име родителот/старателот го потпишува договорот до полнолетство.
 • Копија од неговата регистрација кај овластен државен орган во случај на правно лице или
 • Копија од правосилното решение за наследување, со правосилноста, со која е прогласен за наследник на авторските имотни права во музичкото дело, кога се работи за наследникот.

Договорот можете лично да го потпишете во просториите на Замп во работното време објавено на веб-страницата или да го пополните договорот со потребните информации во електронска форма:

 • Договор за ексклузивно отстапување на авторски права на авторите
 • Договор за ексклузивно отстапување на авторски права на издавачите
 • Договор за ексклузивно пренесување на авторски права за наследниците

Дејствијата можете да ги пријавите преку порталот за членови на Замп, а во тој случај треба да го потпишете Договорот за електронско давање услуги.

 • Договор за електронско давање услуги

Договорот мора да биде отпечатен во два примерока, потпишан и испратен на адресата на ЗАМП, (тука да стои адресата на здружението) заедно со придружната документација наведена погоре.

По верификацијата на договорот,копија од договорот ќе ви биде испратена на адресата што ја наведовте.

Врз основа на Договорот што вие како автор или издавач го склучивте со Замп, Замп ќе ве регистрира во меѓународната база на автори и на овој начин сите организации за остварување на правата на музичките автори во светот ќе имаат информации за вас како автор и врз основа на податоците вие ќе може да ги остварувате вашите права не само во земјава туку и во странство.

Потпишување договор

     За да бидете идентификувани како автор на музичкото дело, по потпишувањето на договорот треба да ги регистрирате вашите дела.Вашите музички дела можете да ги регистрирате на следниве начини:

 • Електронски на порталот за автори
 • Лично во просториите на Замп во работното време објавено на веб страната, или
 • Вашите податоци можете да ги внесете во електронска форма(линк до образец), да ги испечатите, потпишете и да ги испратите на адреса (тука да стои адресата на здружението)

Упатството за користење за електронско поднесување на делото можете да го погледнете на порталот за членови овде.

        Доколку пријавата не е соодветно пополнета или ако недостасува придружната документација, ќе ве контактира лице од стручната служба.
Можете да преземете список на вашите регистрирани и нерегистрирани дела од порталот за членови.

      Делото може да го пријавите само доколку сте склучиле договор за ексклузивно пренесување на вашите права на Замп. За да се регистрира дело чиј состав или текст не е во јавна сопственост (не е „бесплатно дело“) според достапната документација на Замп, потребна е писмена или електронска согласност од композиторот или авторот на текстот.

     Музичкото дело го регистрира композиторот на делото, под услов дело со текст (музичко дело со зборови) да може да се регистрира само со писмена или електронска согласност од авторот на текстот, односно носителот на правата на текст.

     Авторот на текстот на музичкото дело може да го регистрира делото само со писмена согласност на композиторот на делото, односно носителите на авторските права на композицијата на делото.
Авторот или другиот носител на правото може да пријави и туѓо дело доколку до Замп доставил соодветна документација (договор или решение за наследување) со која се докажува дека остварува имотно право на делото.

Можете да поднесете аудио снимка од вашата работа (во формати mp3, wav, aac, ogg, wma) снимена на носач на звук или преку е-пошта на адресата upload@sokoj.rs.
Именувајте ги датотеките според името на делото и авторот и датумот на пријавување (ИМЕ-ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА АВТОРОТ-3092020).
Со оглед на тоа што Сокој врши мониторинг, односно автоматско препознавање на музиката што се емитува на националната и музичката телевизија, на ист начин треба да поднесете аудио снимки од претходно регистрирани дела, освен што ќе ги именувате датотеките според кодот на делото што ви е доделен од Сокој (клуч Сокој), кој ќе го најдете во извештаите за вашите дела од веб-страницата на Сокоја или од пресметките за поединечни авторски права, на пример:
66472462 – НАСЛОВ НА ДЕЛО.
Се развива нов Портал за членови каде што ќе можете да го следите емитувањето на вашите дела 24 часа на ден, седум дена во неделата и преку кој ќе можете да прикачувате дела што недостасуваат.

Придружете ни се и станете наш член!

Замп(цело име) повеќе од половина век ги реализира правата на авторите на територијата на нашата земја, а врз основа на договори со голем број странски авторски друштва, исто така и во светот.

Ако го овластите ЗАМП да ги остварува вашите мали и механички права, станувате придружна членка на нашето Друштво: модерно организирано и опремено професионално здружение кое собира повеќе од 3000 членови. На овој начин ќе можете да ги следите изведбите и емитувањата на вашите дела, а за тоа ќе ги добивате хонорарите што вие како носител на авторските права ви следуваат со закон.

ЧЛЕНСТВОТО преку е-пошта или веб не е можно. Прифаќаме само оригинални, рачно потпишани документи.

Во рамките на овој мандат, ЗАМП ќе:

 • Доделува овластувања за јавна употреба (изведба и комуникација) на вашите дела;
 • Да го пропише или договори износот на авторските надоместоци, да ги наплати, да го пропише начинот на распределба на вкупно собраните средства и да ја изврши нивната распределба;
 • Иницира судски и други постапки заради колективно остварување на правата

Извршувајте ги сите други задачи поврзани со колективното остварување и заштита на вашите авторски права.

Заедно со пополнетиот образец за полномошно потребно е да се пријават и актите.

Забелешки

ЧЛЕНСТВОТО преку е-пошта или веб не е можно. Прифаќаме само оригинални, рачно потпишани документи.

Носителите на авторските права имаат право на свој избор да изберат и да овластат организација за колективно управување во која било земја на Европската унија да управува со нивните авторски права, категории на права или видови дела по нивен избор, за земји по нивен избор, без оглед на тоа кои земји на Европската Унија е граѓанин и има место на живеење или место на деловно работење. ХДС ќе го прифати управувањето со таквите права, категориите на права и видовите дела, освен ако нема објективни причини да одбие такво овластување.

Носителот на авторското право може да го откаже овластувањето за управување што му го дал на Замп во целост или во врска со поединечно право, категорија на право или вид на дело што тој ќе го избере, за националните територии што тој ги избира, со отказен рок што не може надминува 6 месеци, без разлика дали во исто време таквото овластување за управување е дадено на друга организација за колективно остварување на правата, со тоа што таквото откажување стапува на сила само од крајот на финансиската година, освен ако ХДС не одлучи поинаку. Во случај на откажување на овластувањето, носителот на правото ги задржува сите права од HDS во однос на употребите што се остварени и одобренијата за користење издадени од HDS пред ефектите од откажувањето.

Секое овластување за управување со правата и откажување на таквото овластување мора да биде во писмена форма, наведувајќи ги поединечните права, категориите на права или видовите на работа на кои се однесува.

Носителот на авторското право има право да издава овластувања за некомерцијална употреба на кое било право, категорија на право или вид на дело што ќе го избере под следниве услови:

 • Дека се работи за употреба на заштитни средства на настани чија цел е исклучиво од хуманитарен карактер;
 • Дека сите носители на авторски и сродни права чии права се користат на ваков настан дале писмена согласност за некомерцијално користење на нивните права, категории на права или видови дела;
 • Издаденото одобрение содржи точен список на делата на кои се однесува, за која пригода, време и место на користење и потпис на сите носители на правата;
 • Дека за издаденото одобрение го известил ХДС најдоцна 30 дена пред предметниот настан.

Горенаведените услови мора да бидат исполнети кумулативно.

Дополнително, во случај на користење за хуманитарни цели, носителот на авторското право може да ја даде наведената дозвола само на организаторот кој е правно лице регистрирано за вршење на хуманитарни активности, под услов средствата да бидат уплатени на посебна отворена сметка. за конкретна хуманитарна акција и дека организаторот, согласно Законот за хуманитарна помош, надлежната канцеларија донела решение за собирање и давање хуманитарна помош.

За некомерцијална употреба се смета употребата во која не се остварува никаква економска или економска корист ниту директно ниту индиректно.

Scroll to Top