За Нас

Автор е физичко лице кое го создало авторското дело. На авторот му припаѓа авторското право над неговото авторско дело со самото создавање на делото. Музиката е авторско дело. Авторот како носител на право, има право на правичен надомест за секој вид користење на авторското дело.

ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права, на носителите на авторски музички права . Во согласност со чл.135 ст.1 од Законот за авторското право и сродните права на РМ, ЗАМП издава дозвола за користење на авторски музички дела, а корисникот е должен во рок не подолг од 15 дена од користењето, да достави до ЗАМП целосни податоци за користените дела, местото и времето на користењето, и да изврши исплата на надоместоците. Врз основа на наплатените авторски надоместоци се врши пресметка и исплата на авторските хонорари како на домашните така и на странските автори. Согласно Законот за авторското право и сродните права на РМ странските автори и носители на права уживаат еднаква заштита како и домашните.

Остварувањето на правата на домашните автори надвор од РМ, како и на странските автори во РМ, ЗАМП ги остварува согласно на склучените договори со соодветни странски организации членки на Меѓународната конфедерација на Друштва на автори и композитори CISAC, која обединува 231 друштва од 121 земја во светот, со бројка над 4.000.000 автори.

Во РМ има 6946 автори кои остваруваат заштита на авторски музички права евидентирани при пресметката на авторските хонорари. ЗАМП има склучени договори или полномошна со 2569 домашни автори, кои се во нашата документација и имаат пријавено 61915 музички дела.
Како членови на ЗАМП со пристапни изјави се 2012 автори.

Автор е физичко лице кое го создало авторското дело. На авторот му припаѓа авторското право над неговото авторско дело со самото создавање на делото.
Музиката е авторско дело. Авторот како носител на право, има право на правичен надомест за секој вид користење на авторското дело

Собранието го сочинуваат 16 членови, чиј мандат трае 4 години, со право на повторен избор.
Член на Собранието може да биде член на ЗАМП, кој кумулативно исполнува најмалку 3 од следниве критериуми:
– најмалку 25 пријавени дела;
– чии права колективно се управувани од ова Здружение во непрекинато траење во последните 5 пресметковни години;
– висината на надоместокот кој носителот на правото го остварил во последните 5 години да не е помал од 500 € (евра) во денарска противвредност годишно во континуитет;
– да е афирмиран автор, кој со својата работа дал придонес во развојот на музичкото творештво, македонската музика и заштитата на авторските права.
Собранието избира Претседател од редот на своите членови, со мнозинство гласови од присутните членови на Собранието, со мандат од 4 години, со право на повторен избор. Претседателот ја организира работата на Собранието и се грижи за доследно спроведување на неговите одлуки.

Автор е физичко лице кое го создало авторското дело. На авторот му припаѓа авторското право над неговото авторско дело со самото создавање на делото. Музиката е авторско дело. Авторот како носител на право, има право на правичен надомест за секој вид користење на авторското дело.

ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права, на носителите на авторски музички права . Во согласност со чл.135 ст.1 од Законот за авторското право и сродните права на РМ, ЗАМП издава дозвола за користење на авторски музички дела, а корисникот е должен во рок не подолг од 15 дена од користењето, да достави до ЗАМП целосни податоци за користените дела, местото и времето на користењето, и да изврши исплата на надоместоците. Врз основа на наплатените авторски надоместоци се врши пресметка и исплата на авторските хонорари како на домашните така и на странските автори. Согласно Законот за авторското право и сродните права на РМ странските автори и носители на права уживаат еднаква заштита како и домашните.

Остварувањето на правата на домашните автори надвор од РМ, како и на странските автори во РМ, ЗАМП ги остварува согласно на склучените договори со соодветни странски организации членки на Меѓународната конфедерација на Друштва на автори и композитори CISAC, која обединува 231 друштва од 121 земја во светот, со бројка над 4.000.000 автори.

Во РМ има 6946 автори кои остваруваат заштита на авторски музички права евидентирани при пресметката на авторските хонорари. ЗАМП има склучени договори или полномошна со 2569 домашни автори, кои се во нашата документација и имаат пријавено 61915 музички дела.
Како членови на ЗАМП со пристапни изјави се 2012 автори.

Автор е физичко лице кое го создало авторското дело. На авторот му припаѓа авторското право над неговото авторско дело со самото создавање на делото.
Музиката е авторско дело. Авторот како носител на право, има право на правичен надомест за секој вид користење на авторското дело

Надзорниот одбор го сочинуваат 4 члена.

Членовите на Надзорниот одбор се избираат за време од 4 години, со право на повторен избор.
Изборот на членовите на Надзорниот одбор се врши според критериумите, рокови, објава и други услови предвидени за постапката утврдена за избор на членови на Собранието.
Надзорниот одбор избира Претседател на Одборот од редот на своите членови.


Претседател на Надзорниот Одбор

Автор е физичко лице кое го создало авторското дело. На авторот му припаѓа авторското право над неговото авторско дело со самото создавање на делото. Музиката е авторско дело. Авторот како носител на право, има право на правичен надомест за секој вид користење на авторското дело.

ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права, на носителите на авторски музички права . Во согласност со чл.135 ст.1 од Законот за авторското право и сродните права на РМ, ЗАМП издава дозвола за користење на авторски музички дела, а корисникот е должен во рок не подолг од 15 дена од користењето, да достави до ЗАМП целосни податоци за користените дела, местото и времето на користењето, и да изврши исплата на надоместоците. Врз основа на наплатените авторски надоместоци се врши пресметка и исплата на авторските хонорари како на домашните така и на странските автори. Согласно Законот за авторското право и сродните права на РМ странските автори и носители на права уживаат еднаква заштита како и домашните.

Остварувањето на правата на домашните автори надвор од РМ, како и на странските автори во РМ, ЗАМП ги остварува согласно на склучените договори со соодветни странски организации членки на Меѓународната конфедерација на Друштва на автори и композитори CISAC, која обединува 231 друштва од 121 земја во светот, со бројка над 4.000.000 автори.

Во РМ има 6946 автори кои остваруваат заштита на авторски музички права евидентирани при пресметката на авторските хонорари. ЗАМП има склучени договори или полномошна со 2569 домашни автори, кои се во нашата документација и имаат пријавено 61915 музички дела.
Како членови на ЗАМП со пристапни изјави се 2012 автори.

Автор е физичко лице кое го создало авторското дело. На авторот му припаѓа авторското право над неговото авторско дело со самото создавање на делото.
Музиката е авторско дело. Авторот како носител на право, има право на правичен надомест за секој вид користење на авторското дело

Бројките говорат

Нашата работа изразена преку броеви

0

Заштитени дела

0

Автори

0

Корисници

0

Години постоење

Scroll to Top