Законска Регулатива

Акти на здружението

 • Статут
 • Правилник за распределба на авторски надоместоци
 • Измени и допoлнувања на Правилник за распределба на авторски надоместоци Сл. весник на РМ 32/16
 • Измени и допoлнувања на Правилник за распределба на авторски надоместоци Сл. весник на РМ 281/22
 • Измени и допoлнувања на Правилник за распределба на авторски надоместоци Сл. весник на РМ 147/23
 • Измени и допoлнувања на Правилник за распределба на авторски надоместоци Сл. весник на РМ 263/23
 • Измени и допoлнувања на Правилник за распределба на авторски надоместоци Сл. весник на РМ 286/23
 • Правилник со тарифа
 • Исправка на техничка грешка во Правилник со тарифа
 • Закон за авторско право
 • Закон за изменување и дополнување на законотза авторското право и сродните права 147/13
 • Закон за изменување и дополнување на законот за авторското право и сродните права 154/15
 • Закон за изменување и дополнување на законот за авторското право и сродните права 27/16

   

Scroll to Top